image description

آموزش

تخصص ما ترسیم آینده روشن

انواع روشهای تحلیلی در بازار سرمایه


استفاده از تحلیلهای بنیادی و تکنیکی میتواند در تصمیمگیـری خریـد یـا فـروش سـهام نقشـی راهبـردی ایفـا کنـد. بدین منظور، به کارگیری تحلیل بنیادی در یافتن ارزش ذاتی یک سهم، و تحلیل تکنیکی در یـافتن زمـان مناسـب بـرای خریـد یـا فروش آن نقشی مؤثر دارد. بنابراین، همواره این امکان وجود دارد که حتی در یک بازار کارآمـد، بتـوان بـا اسـتفاده از تحلیـلهـای بنیادی و تکنیکال، ارزش واقعی یا ذاتی یک سهم را شناسایی، و سپس در سنجش با قیمت بازاری آن، نسـبت بـه خریـد یـا فـروش سهام مزبوراقدام کرد.

  • تحلیل تکنیکال سهام، مطالعه و بررسی قیمت سهام است. در این تحلیل فقط از نمودار قیمتها، حجم معاملات و مقادیر محاسبه شده از قیمتها استفاده میشود و محتوای اطلاعات فقط قیمت و حجم معاملات است
  • بررسی علمی درباره عوامل اساسی تعیین کننده ارزش سهام را تجزیه و تحلیل بنیادی مینامند. تحلیلگر بنیادی به بررسی داراییها، بدهیها، فروش، ساختار بدهی، درآمد، محصول، سهم بازار، ارزیابی مدیریت بنگاه و مقایسه آن با سایر شرکتهای مشابه میپردازد و در نهایت ارزش واقعی سهام را تخمین میزند

آشنایی با آزمون CFA

image description

آشنایی با گواهینامه های سازمان بورس و اوراق بهادار

گواهینامه اصول بازار سرمایه اولین گواهینامه از سری 7 گواهینامه سازمان بورس بوده و تمامی کسانی که علاقه به فعالیت در بازارهای سرمایه را دارند باید به عنوان پیش شرط فعالیت در نهادهای مالی موفق به اخذ این گواهینامه شوند. - کاربرد گواهینامه: سمت مدیر سرمایه گذاری یا عضویت در گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سمت کارشناس در شرکت های مشاور سرمایه گذاری - پیش نیاز: دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم - دو بار در سال (هفته اول شهریور و نیمه اول اسفند) برگزار میشود. - مفاد آزمون: فهم و تحلیل صورتهای مالی (ضریب 4) بازارها، ابزارها و نهادهای مالی (ضریب 4) مقدمات امور مالی شرکتی (ضریب 4) مقدماتی بر اقتصاد (ضریب 3) روشهای کمی مقدماتی (ضریب 3) اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای (ضریب 4) مقررات اصول بازار سرمایه (ضریب 4) - هر درس 20سوال داشته و مدت زمان کل آزمون 170 دقیقه میباشد. - حدنصاب قبولی: کسب هر دو شرط زیر بصورت همزمان میباشد: الف: نمره هر درس حداقل 35% باشد. ب: میانگین موزون نمره مواد درسی حداقل 50% باشد. - آزمون دارای نمره منفی میباشد.

- کاربرد : سمت معامله گر شرکتهای کارگزاری - پیش نیاز: گواهینامه اصول بازار سرمایه - مفاد آزمون: مقررات معامله گری بازار سرمایه - دارای 60 سوال بوده و زمان پاسخ گویی به آن 75 دقیقه است. - حدنصاب قبولی در این آزمون کسب حداقل 40 درصد میباشد.

کاربرد: سمت تحلیلگر در شرکتهای کارگزاری، سبدگردان و مشاور سرمایه گذاری - پیش نیاز: گواهینامه اصول بازار سرمایه - مفاد آزمون: فهم و تحلیل صورت های مالی پیشرفته ( ضریب 4) متون مالی و اقتصادی زبان انگلیسی ( ضریب 2) مالی شرکتی پیشرفته ( ضریب 4) سرمایه گذاری پیشرفته ( ضریب 4) اقتصاد پیشرفته (ضریب 3) روشهای کمی پیشرفته ( ضریب 3) مقررات تحلیل گری بازار سرمایه ( ضریب 4) - هر درس دارای 20 سوال بوده و زمان پاسخ گویی به آن 195 دقیقه میباشد. - حدنصاب قبولی: دقیقا بصورت آزمون اصول بازار سرمایه میباشد.

- کاربرد: سمت مدیریت در نهادهای بازار سرمایه (نهاد های مالی و تشکل های خود انتظام) - پیش نیاز: برای شرکت در این آزمون فقط داشتن مدرک کارشناسی کافیست و میتواند بصورت هم نیاز با آزمون اصول بازار سرمایه گذرانده شود. - مفاد آزمون: اصول راهبردی شرکتی مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه - تعداد سوالات برای درس اول 30 و درس دوم 40 و مدت زمان پاسخ گویی به کلیه سوالات 90 دقیقه است. - حدنصاب قبولی: برای درس اول 40 درصد و در س دوم 50 درصد است.

- کاربرد: سمت مدیریت در نهادهای بازار سرمایه (نهاد های مالی و تشکل های خود انتظام)- کاربرد: سمت کارشناس عرضه و پذیرش - پیش نیاز: گواهینامه اصول بازار سرمایه ( در واقع برای شرکت در این آزمون فقط داشتن مدرک کارشناسی کافیست و به کسانیکه قبل از اخذ گواهینامه اصول بازار سرمایه در این آزمون قبول شوند، 2 دوره مهلت داده خواهد شد تا گواهینامه اصول خود را کسب کرده و سپس این گواهینامه به آنها اهدا خواهد شد) - مفاد آزمون: مقررات کارشناسی عرضه و پذیرش - تعداد سوالات 40 و زمان پاسخ گویی 50 دقیقه میباشد.

- کاربرد: سمت ارزش گذاری اوراق بهادار - پیش نیاز: گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه ( در واقع برای شرکت در این آزمون فقط داشتن مدرک اصول بازار سرمایه کافیست و به کسانیکه قبل از اخذ گواهینامه تحلیل گری در این آزمون قبول شوند، 2 دوره مهلت داده خواهد شد تا گواهینامه تحلیل گری خود را کسب کرده و سپس این گواهینامه به آنها اهدا خواهد شد) - مفاد آزمون: مباحث پیشرفته در ارزش گذاری سهام مباحث پیشرفته در ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت مباحث پیشرفته در ابزار مشتقه و ارزش گذاری آنها - تعداد سوالات دو درس اول 30 و درس سوم 40 میباشد. - زمان پاسخ گویی به سوالات 125 دقیقه میباشد.

- کاربرد: سمت ارزش گذاری اوراق بهادار - پیش نیاز: گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه ( در واقع برای شرکت در این آزمون فقط داشتن مدرک اصول بازار سرمایه کافیست و به کسانیکه قبل از اخذ گواهینامه تحلیل گری در این آزمون قبول شوند، 2 دوره مهلت داده خواهد شد تا گواهینامه تحلیل گری خود را کسب کرده و سپس این گواهینامه به آنها اهدا خواهد شد) - مفاد آزمون: مباحث پیشرفته در ارزش گذاری سهام مباحث پیشرفته در ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت مباحث پیشرفته در ابزار مشتقه و ارزش گذاری آنها - تعداد سوالات دو درس اول 30 و درس سوم 40 میباشد. - زمان پاسخ گویی به سوالات 125 دقیقه میباشد.