image description

جزئیات خبر

نگاهی به بازدهی صنعت لاستیک و پلاستیک از ابتدای پاییز 1400

نگاهی به بازدهی صنعت لاستیک و پلاستیک از ابتدای پاییز 1400
بازدهی صنعت لاستیک و پلاستیک را از ابتدای پاییز 1400 تاکنون مشاهده می نمایید :


دربین نمادهای انتخاب شده تنها 2 نماد بازدهی مثبت را از ابتدای پاییز داشته اند که به ترتیب پلاست با بازدهی 7.29 % و رتبه نقدشوندگی  636  و پکویر بازدهی 0.50 % همراه با رتبه نقدشوندگی  579  می باشد.


 سایر نمادها بازدهی منفی را از ابتدای پاییز 1400 کسب کرده اند که به ترتیب :


پکرمان  بازدهی 0.67- % و رتبه نقدشوندگی  316

پلوله بازدهی  1.49- %  و رتبه نقدشوندگی  459

پارتا بازدهی  8.53- %  و رتبه نقدشوندگی  535

پیزد  بازدهی  12.87- %  و رتبه نقدشوندگی  559

پتایر  بازدهی  17.43- %  و  رتبه نقدشوندگی   178

پلاسک  بازدهی  19.80- %  و رتبه نقدشوندگی  183

پسهند  بازدهی  17.84- %  و  رتبه نقدشوندگی   472

پاسا  بازدهی   22.09- %  و رتبه نقدشوندگی    251

پدرخش  بازدهی  37.67- %   و  رتبه نقدشوندگی    252

 
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description