image description

جزئیات خبر

نگاهی به بازدهی نمادهای صنعت حمل و نقل از ابتدای پاییز 1400

نگاهی به بازدهی نمادهای صنعت حمل و نقل از ابتدای پاییز 1400


بازدهی صنعت حمل و نقل ( زمینی ، دریایی و ... )  را از ابتدای پاییز 1400 تاکنون مشاهده می نمایید :


دربین نمادهای انتخاب شده حبندر بیشترین بازدهی را داشته است که با 30.38% در صدر قرار دارد و رتبه نقدشوندگی حبندر 556 می باشد.

پس از حبندر ، حآفرین درجایگاه دوم قرار دارد که بازدهی 25.48% و رتبه نقدشوندگی 63 را داراست.

حتاید در جایگاه سوم از نطر بیشترین بازدهی قرار دارد که 6.52% بازدهی را از ابتدای پاییز 1400 کسب کرده است همراه با رتبه نقدشوندگی 648 . حکشتی و حپارسا نیز به ترتیب 1% همراه با رتبه نقدشوندگی 525 و حپارسا 0.66 % و رتبه نقدشوندگی 487  . سایر نمادها بازدهی منفی را از ابتدای پاییز 1400 کسب کرده اند که به ترتیب :حفارس بازدهی 10.00- % و رتبه نقدشوندگی  381

حسیر بازدهی  10.66- %  و رتبه نقدشوندگی  161

حسینا بازدهی  10.76- %  و رتبه نقدشوندگی  515

حپترو بازدهی  12.72- %  و رتبه نقدشوندگی  349

حریل بازدهی  19.97- %  و رتبه نقدشوندگی  60

حتوکا بازدهی  28.34- %  و  رتبه نقدشوندگی   253

توریل  بازدهی   33.28- %  و رتبه نقدشوندگی    193

 
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

 

با ما در تماس باشید

image description